18 mouvements de santé  : Lian Gong Shi Ba Fa

https://www.youtube.com/watch?v=lJPaiB16YEc

      

        

QiGong des Paysans : Yi Jin Jing

Qi Gong des 8 pièces de Brocard

QiGong du baton : Taichi Yangsheng Zhang QiGong 

Qi Gong de Tonification générale en musique

YANGSHENG GONG SHI ER FA

Tai Chi 24 mouvements

Qi Gong du Printemps Eternel

http://youtu.be/enzew-f688E

      

        

DA WU Qi Gong de la Grande Danse